א תשרי נזמה בנוז  בת סלטנה ז"ל
זוהרה הרוש בת אסתר ז"ל
נחמני חנה (זיני) בת שמעון ותמר ז"ל
ג תשרי פנחס חותה בן מסעודה ז"ל
ד תשרי יקוט עוליאל בת תמו ע"ה
ה תשרי אליהו עובדיה בן ימנה ז"ל
שמעון כהן בן מזל טוב ז"ל
שמשה בת יעקב ז"ל
ו תשרי פנחס אפרתי – אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ז תשרי שמחה סיסו בת עישה שלמה ז"ל
אסתר אוליאל בת עישה  ע"ה
ח תשרי שאול שניאור בן תמר ז"ל
ט תשרי שאול לוי בן סתרייא ז"ל
אסתר כהן בת נזמה ז"ל
מרסל הרוש בת זוהרה ז"ל
לאה בודוק בת רבקה ז"ל
י תשרי ציון סיסו בן סתרייא ז"ל
רב"ט אפרים אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יא תשרי רבקה לוי בת שמחה ז"ל
יג תשרי אלישע בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
נגיד צפרו מרדכי רחמים צבע ז"ל
טו תשרי זוהרה בת שמעון ז"ל
אסתר בת זוהרה ז"ל
רב"ט אלישע אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רב"ט וידאל אזולאי >>עמוד הנצחה<<
טז תשרי לאה קסלסי בת חנה ז"ל
מסעוד עובדיה בן חנה ז"ל
יח תשרי דוד לוי בן פרחה ז"ל
יט תשרי טוראי שאול יהושוע שוקרון ז"ל >>עמוד הנצחה<<
לאה סיסו בת גרציה ז"ל
כב תשרי עישה חמו בת אסתר ע"ה
סתריאה כוכבה כהן לבית אסודרי ז"ל
כג תשרי רבקה אלמוזנינו בת פרחה ז"ל
כד תשרי מזל אבוטבול ז"ל
רפי כהן ז"ל בן סטריה ע"ה >>עמוד הנצחה  <<
כה תשרי עמרם מאיוסט בן סולטנה ז"ל
 אסתר שמש בת אליס ז"ל
כו תשרי לאה אפריאט בת מסעודה ז"ל
שמחה הרוש בת חנה ז"ל
כז תשרי רפאל אסולין בן בידה ז"ל
כח תשרי שרית שניאור בת זהבה ז"ל
אלעזר שוקרון בן מסעודה ז"ל
יהודה עמרם כהן בן זוהרה ז"ל
כט תשרי יהודה אלבז בן דונה ז"ל
נחמני אהרון בן יהושע וחנה ז"ל
ל תשרי עזיזה שרביט בת סלטנה ז"ל
אבא שרביט בן אמא קוקה ז"ל
א חשוון שמחה ממן בת זוהרה ז"ל
מאיר כהן בן זוהרה ז"ל
ג חשוון אשר לוי בן פרחה ז"ל
רבי מסעוד יטח ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ד חשוון יעל מאיוסט בת ג'מילה ז"ל
מזל טוב שרביט בת חנה ז"ל
ו חשוון בדה עמר בת בולדה ז"ל
ז חשוון אסתר סוליקה כהן בת שרה ז"ל
רב"ט שמואל אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ח חשוון אבא לוי בן מקנין ז"ל
ט חשוון רבי יצחק בניזרי זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
יא חשוון יוסף בודוק בן יקוט ז"ל
יב חשוון ר' מאיר כהן בן עישה זצ"ל  >> עמוד הנצחה  <<
מסודי מלכה בת חנה ז"ל
יג חשוון עזיזה אהובה אלבז בת יקוט ז"ל
יד חשוון גבריאל בן עמרם בן רחל ז"ל
טז חשוון יוסף בן הרוש בן מסעודה ז"ל
מסעודה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
יז חשוון חנה אבוטבול בת שמחה ז"ל
יח חשוון מוניק כהן בת שושנה
יט חשוון סולטנה סודרי בת רבקה ע"ה
הרב יעקב סודרי זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
אסולין מאיר בן אהרון וחנה (לוטטי) ז"ל
כא חשוון רבי אליהו יעקב אביטבול זצ“ל >> עמוד הנצחה <<
רבי חיים ממן בן שמחה ז"ל
כג חשוון יצחק לוטטי בן סתרייא ז"ל
כז חשוון שמעון אפריאט – אפרתי בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר אלבז בת עזיזה ז"ל
שלום ממן בן אסטריליה ז"ל
כט חשוון גי אסולין בן מוניק ז"ל
חיים צרויה בן אליס ז"ל
ל חשוון שמעיה כהן בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ב כסלו אהרן נחמני ז"ל
משה אהרן אפריאט בן סולטנה ז"ל
מנחם סולטן בן רינה "ל
ז'אמילה סיסו בת פרחה ע"ה
ג כסלו סוליקה כהן בת עישה ז"ל
מאיר כהן בן אסתר ז"ל
ד כסלו יעקב דהן בן מרים ז"ל
חנה מסעודה (מסודי) שנאור בת בדה ע"ה
ה כסלו טוראי מאיר אזולאי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ז כסלו רפאל זיקרי בן תמו ז"ל
אורי כהן בן אסתר ז"ל
יעקב קיסוס בן ג'מילה ז"ל
ח כסלו אסתר צרויה בת ז'מילה ז"ל
י כסלו רבקה בן הרוש בת מסעודה ז"ל
יב כסלו סוליקה כהן בת עישה ז"ל
יד כסלו גרציה איטאח  בת חנה ז"ל
מנחם מאיוסט בן רינה ז"ל
טו כסלו משה שוקרון בן חנה ז"ל
טז כסלו דוד אליהו צרויה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יז כסלו יוסף אוליאל בן עישא ז"ל
יח כסלו שושנה קוגן בת ברוכה ע"ה
שמעון נחמני בן חנה ז"ל
יט כסלו ר' מכלוף אליהו לוי  זצ"ל "מק'דם כלאל " >> עמוד הנצחה  <<
ניסים אוקרט בן אסתר ז"ל
כ כסלו יעקב סודרי בן שרה ז"ל
זוהרה אלבז בת חנה ז"ל
כא כסלו יקוט חוטה בת רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מקס תורג'מן בן סוליקה ז"ל
דונה וידל בת מרים ז"ל
מרים דהאן לבית הרוש ז"ל >> תמונה
רפאל ממן בן מסעודה ז"ל
כב כסלו צפורה מאיוסט בת מסעודה ז"ל
יונתלה בן רוחלה ז"ל
אברהם פוני בן יחיא ז"ל
כג כסלו רינה מאיוסט בת זוהרה ז"ל
תמר אטיאס בת עישה  ז"ל
כד כסלו מכלוף ממן בן שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
כו כסלו סטה אפרתי בת רבקה  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
עישה אזולאי בן רינה ז"ל
אבא זרח בן שמחה ז"ל
אבנר וידאל בן רוחמה ז"ל
כז כסלו עמרם פינטו בן פריחה ז"ל
עמרם לוטטי בן עזיזה  ז"ל
ר' משה סיסו זצ"ל >>עמוד הנצחה <<
כח כסלו חנה חמו לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט כסלו אברהם לוי בן בדה ז"ל
רינה איטח בת מרים ז"ל
עזיזה לוטטי רובין בת שמחה ע"ה
ל כסלו פאני כץ זרח ז"ל >> עמוד הנצחה <<
א' טבת רבי עמור אביטבול זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
ב' טבת בלדה דהן בת סוליקה ז"ל
יוסף עוליאל ז"ל
ג' טבת פנחס שניאור בן שמחה ז"ל
ניסים פוני ז"ל
משה אליהו אלבז בן חנה ז"ל
ד' טבת ראובן לוי בן סתרייא ז"ל
גרציה אלבאז בת זוהרה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ה' טבת יהונתן עוליאל בן סטה מקנין ז"ל
יהודה סיבוני בן מקנין ז"ל
ו' טבת שלמה תורג'מן בן סוליקה ז"ל
יעקב בן הרוש בן רבקה ז"ל
ז' טבת חיים שטרית בן מירה ז"ל
אסתר נחמני בת חנה ז"ל
חיים אפריאט בן רבקה רחמה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
ט' טבת רבקה קסלסי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
דוד עוליאל בן מרים  ז"ל
יא' טבת יעקב אלבאז בן דונה ז"ל
זוהרה צרויה לבית כהן ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יב' טבת סמל מאיר חמו ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
יד' טבת שמעון לוי בן עישה ז"ל
אליהו איטח בן שרה ז"ל
ג'מילה רובין בת עזיזה ז"ל
טו' טבת אלעזר לוי בן אסתר ז"ל
אהרון טובלי בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יז' טבת מרדכי אלבאז בן סתרייא ז"ל
יח' טבת דוד מכלוף אזולאי בן גרציה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יט' טבת בדה כהן בת רבקה ז"ל
אנט שבת לבית טפירו ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רוזה בת זוהרה ז"ל
כ' טבת אליהו חמו בן אסתר ז"ל
כא' טבת עישה כהן  בת רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
מרים אסולין בת בדה ז"ל
כב טבת גרציה סיבוני בת מסעודה ז"ל
חיים מאיוסט בן מרים ז"ל
כג טבת רעיה בת חנה ז"ל
כה טבת ציון עזר וידל בן שרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כו טבת שלמה חותה בן מסעודה ז"ל
הרב הגאון יהושע מאמאן זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
כז טבת חנה טובלי לבית אוליאל  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כח טבת סולטנה הרוש לבית וידאל ז"ל  >> עמוד הנצחה  <<
חיים  אטיאס בן סתרייא ז"ל
אבא אביטבול בן זוהרה ז"ל
כט טבת יעקב בודוק בן רבקה ז"ל
ב שבט ר' רפאל בן זכרי ז"ל  >> עמוד הנצחה   <<
ג שבט סתרייא אלבאז בת רבקה ז"ל
יצחק קסלסי בן מסעודה ז"ל
טוראי מכלוף אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ד שבט רבי יצחק שמעון אפריאט זצ"ל בן זוהרה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
יצחק  אוחנה בן מרגלית ז"ל
ה שבט יוסף בנוז בן נזמה ז"ל
ניסים בן עלי בו שמחה ז"ל
רבי יקותיאל אלבאז בן מסעודה ז"ל
ו שבט חיים אלמוזנינו בן מזל טוב ז"ל
יהודה כהן בן שמחה ז"ל
נחמני יהושע בן מרדכי וחנה (זיני) ז"ל
ז שבט חנה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
מסעוד איתן אבוטבול בן חנה ז"ל
ח שבט דוד תורג'מן בן רחל ז"ל
ט שבט יעקב לוי ז"ל בן אליס תחי'
י שבט דוד בן עלי בן שמשה ז"ל
יוסף בן עלי בן אסתר ז"ל
גרציה שוקרון בת סלטנה ז"ל
יא שבט אברהם אלבז בן סוליקה ז"ל
יג שבט אליהו אלמוזנינו בן חנה ז"ל
רחמים אסולין בן חנה ז"ל
דוד בר ששת בן פיבי ז"ל
יעקב לוי בן שמחה ז"ל
טו שבט רבי יהודה אלבאז זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
רבי שלום אזולאי זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
אבא בן עזרא בן חנה ז"ל
טז שבט רבי אלישע אפריאט זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
אסתר לוטטי בת פרחה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
מכלוף חמו בן זמילא ז"ל
רחל אטיאס בת אסתר ז"ל
טוראי עמור אסולין ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יז שבט רינה זרח בת מסעודה ז"ל
יח שבט שלום תמם בן ציונה ז"ל
אורנה פוני בת רחל ז"ל
אבנר הרוש בן חנה ז"ל
שרה שניאור ז"ל
יט שבט רוחמה דרעי בת חנה ז"ל
רבקה זיני בת סתרייא ז"ל
כ שבט רבי שמואל בן הרוש זצ"ל בן  זוהרה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
שמעון פוני בן יקוט ז"ל
כא שבט מסעודה חמו בת רחמה ז"ל
אליהו בלילתי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
זוהרה בוטבול ז"ל
סטריה כהן בת רחל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כג שבט אלעד שניאור בן רחל ז"ל
כה שבט סולטנה זיני בת מזל טוב ז"ל
כו שבט גרציה נחמני בת פרחה ז"ל
כז שבט הרה"ג שלום אזולאי זצ"ל 
כח שבט רדואה צרויה בת שמחה ז"ל
ר' גבריאל נחמני בן רינה זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
ל שבט יוסף פינטו בן אסתר ז"ל
א אדר מאיר מאיוסט בן רינה ז"ל
יוסף רחמים איטח בן שמשה ז"ל (אדר א)
פנחס חמו בן תמר ז"ל
עזיזה לוטטי בת סוליקה ע"ה
אלדד סיסו בן שרה ז"ל
ר' חיים בן מרים זיני ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחל שוקרון בת יקוט ע"ה(אדר א)
טוראי אהרון טובלי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ב אדר אלישע אטיאס ז"ל
ג אדר סתריה לוי בת חנה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
רחמים סיבוני בן ג'מילה ז"ל
גרסיה אסולין בת חנה ז"ל (אדר א)
אבנר עוליאל בן פרחה ז"ל
ד אדר שמעון אלבאז בן חנה ז"ל (אדר א)
עזיזה יטח ז"ל
ה באדר מסודי עוליאל בת יאקוט ע"ה
ח באדר יוסף שטרית בן סוליקה ז"ל    (אדר א)
יעל עוליאל בת יקות ע"ה
דמות המופת טוראי נתן אלבז ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ט באדר אברהם איטח בן זוהרה ז"ל
י באדר ניסים תורג'מן בן רינה ז"ל
יצחק חמו בן חנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מסעודה ממן בת עישה ע"ה
יא באדר אהרון סודרי בן סולטנה ז"ל
מאיר כהן בן שרה ז"ל
יב באדר מרת דינה כהן בת סולטנה ע"ה
יד באדר מרדכי בן יעיש בן סולטנה ז"ל
מרת תמר צדקה לבית סודרי ז"ל >>עמוד הנצחה <<
בדה בן עזרא בת סטריה ז"ל (אדר א)
טז באדר גדליה אלבאז בן יקוט ז"ל (אדר א)
יז באדר רחל שניאור בת תמר ז"ל
רבקה בודוק בת זוהרה ז"ל (אדר א)
יט באדר עמרם כהן בן עישה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל
אהרן ממן בן סולטנה ז"ל (אדר א)
סמ"ר מאיר אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כ באדר אברהם לוי בן פרחה ז"ל (אדר א)
רחל בודוק בת רבקה ז"ל (אדר א)
יצחק קבסה בן שרה ז"ל(אדר א)
כא באדר בנימין בן עזרא בן בדה ז"ל
סמל דניאל טובלי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כב באדר עזיזה זיני בת סתרייא ז"ל (אדר א)
כג באדר חנה בת לונה סודרי ז"ל
כד באדר אליהו וידל בן דונה ז"ל (אדר א)
כה באדר רחמים מאיוסט בן רחל ז"ל
רפאל לוי בן פרחה ז"ל
חנה זיקרי בת מסעודה ז"ל (אדר א)
חנה חוטה בת רחמה ע"ה >> עמוד הנצחה  << 
כז באדר ניסים ציון שרביט בן עזיזה ז"ל
סתרייא בן הרוש בת  עזיזה ז"ל
כח באדר ציון אלקובי בן זוהרה ז"ל (אדר א)
שמעון ברוך ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כט באדר סתרייא סבוני בת ג'מילה ז"ל
פנחס הרוש בן סלטנה ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
סתרייא לוי בת ג'מילה ז"ל
ל באדר סולטנה איטח ז"ל    (ל אדר א)
א בניסן אליהו בן הרוש בן רבקה ז"ל
ב בניסן פרלה בודוק בת רבקה ז"ל
עמוס איטח בן סוליקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ג בניסן אברהם בן יעיש בן סולטנה ז"ל
ה בניסן וידאל אסודרי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו בניסן רבקה רחמה אפריאט לבית פוני ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
מימון בן יעקב סודרי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
ז בניסן רבי ישועה מאמאן זצ"ל >>עמוד הנצחה <<
ח בניסן רבי שלום זיכרי בן שמחה זצ"ל >>עמוד הנצחה<<
אהרון אטיאס בן תמר ז"ל
מרדכי אלבז בן רבקה ז"ל
יקוט בניזרי בת מאחה ז"ל
ט בניסן ניסים הרוש בן שמחה ז"ל
י בניסן בדה ברט בת עזיזה ז"ל
יוסף אביטבול בן עישה שלמה ז"ל
נינה בנאים בת אילנה ז"ל
חיים ממן בן זוהרה ז"ל
יא בניסן  בדה אביטבול בת מסעודה ז"ל
יב בניסן מקנין אסולין ז"ל
יד בניסן יהונתן בנוז בן נזמה ז"ל
טו בניסן עמרם שאול קסלסי בן לאה ז"ל
מאיר מלכה בן סתרייא ז"ל
אשת נגיד צפרו מזל טוב צבע זצ"ל
טז בניסן תמר בן יעיש בת רחל ז"ל
תמר חמו בת עישה ע"ה
אסתר הרוש בת רחל ע"ה
יז בניסן חנה וקנין בת אסתר ז"ל
יח בניסן עליזה נחמני בת אסתר ז"ל
אברהם בן הרוש בן יקוט ז"ל
פרסיאדה סודרי בת רנה אוליאל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יט בניסן חסיבה שוקרון בת חנה ז"ל
כ בניסן זוהרה לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
כא בניסן טוראי ניסים בן ארוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כב בניסן חיים  צרפתי בן יקוט ז"ל
כג בניסן חיים אלמוזנינו בן פרחה ז"ל
ר' בנימין הרוש ז"ל
כד בניסן מזל טוב אלמוזנינו בת חנה ז"ל
כה בניסן רחמא בן יעיש ז"ל
יקוט סודרי בת מקנין ז"ל
כז בניסן יקוט בן ליש בת סתרייא ז"ל
משה אסודרי ז""ל >>עמוד הנצחה<<
כח בניסן רוחמה אטיאס בת אסתר ז"ל
מרדכי אטיאס בן עזיזה ז"ל
ב באייר אהרון בן הרוש בן סתרייא ז"ל
אסתר אלבאז בת רבקה ז"ל
ד' באייר טוראי ראובן נחמני ז"ל  >> עמוד הנצחה <<
ה באייר סוליקה זיני ז"ל
טוראי דויד אזולאי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו באייר משה אביטבול בן זוהרה ז"ל
ז באייר ז'קלין לוי בת אסתר סוליקה ז"ל
חסיבה כהן בת חנה ז"ל
יצחק עמרם צבע זצ"ל >>עמוד הנצחה<<
ח באייר משה שוקרון בן סתריה ז"ל
ט באייר רבי יהושע סיסו זצ"ל בן לאה ז"ל
בנימין שרביט בן  רינה ז"ל
  משה דהן בן סולטנה ז"ל
יהודה סודרי בן רינה ז"ל
י באייר ר' רפאל עמור אביטבול ז"ל
אסתר זיני לבית טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יא באייר אבא עובדיה בן עזיזה ז"ל
יב באייר מכלוף הרוש בן מסעודה ז"ל
מכלוף שוקרון בן חנה ז"ל
יג באייר שמחון הרוש בן סלטנה ז"ל
שמואל חוטה בן אסתר  ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
רבי יוסף רחמים מאמאן זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
טז באייר זוהרה זכרי בת שמחה ז"ל
משה לוי בן שמחה ז"ל
יח באייר הגאון רבי דוד עובדיה זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
כא באייר אליהו אבוטבול בן זוהרה ז"ל
גבריאל תורג'מן בן סוליקה ז"ל
פריחה בת מננה פינטו ע"ה
כב באייר אלישע שוקרון בן חנה ז"ל
כג באייר סולטנה חמו בת חנה ז"ל
רינת רואס בת ג'קלין ע"ה
כד באייר מזל טוב בת תמר ז"ל
טוראי מימון נחמני ז"ל >> עמוד הנצחה <<
כה באייר שלמה דיין בן חנה ז"ל
כו באייר רדואה טטואני בת מסעודה  ז"ל
טוראי יהודה אסולין ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כז באייר עליזה כהן בת אסתר ז"ל
טוראי אלברט אברהם שוקרון ז"ל >> עמוד הנצחה << 
כח באייר יוסף מרדכי כלפון בן זוהרה ז"ל
כט באייר שמחה ממן לבית טובלי ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
פרסיאדה אלקובי בת מסעודה ז"ל
א סיון סמל רפאל הרוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
ו סיון משה אבוטבול בן דינה ז"ל
אסתר ממן בת רחמה ז"ל
תמו סבוני בת מסעודה ע"ה
ז סיון בדה פרסיאדה אסייג בת תמו ז"ל
ח' סיון ראובן בן עלי (לוטטי) ז"ל >> עמוד הנצחה  << 
ט סיון משה לוי בן עישה ז"ל
יא סיון עמרם שניאור בן שמחה ז"ל
משה אמסלם בן מרים ז"ל
יב סיון יעקב אלבז בן שמחה ז"ל
יג סיון גרציה לוי בת מסעודה ז"ל
סטה מאיוסט בת רינה ז"ל
אהרן אמסלם בן חסיבה ז"ל
יד סיון ר' רפאל סיסו זצ"ל >>עמוד הנצחה  <<
טוראי אליהו חוטה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
טו סיון רבי יעקב נחמני זצ"ל בן זוהרה ז"ל
יצחק איטח בן זוהרה ז"ל
חנה דרעי ז"ל
זוהרה הרוש בת רבקה רחמה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
טז סיון יהונתן זיני בן תמר ז"ל
יז סיון תמו סיבוני לבית הרוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יהושע לוי בן רבקה ז"ל
 יוסף קסלסי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יח  סיון רבי ציון תורג'מן זצ"ל >> עמוד הנצחה <<
יט סיון יהונתן לוי בן מקנין ז"ל
כ סיון ניסים כרמי בן סעדה ז"ל
חנה יוכבד זיני בת בדה ז"ל
חסיבה אמסלם בת פריחה ע"ה
פאני סודרי בת סטה ע"ה
כא סיון אליס הרוש בת עזיזה ז"ל
יהודה אלבז בן שמחה ז"ל
תמו וידל בת זוהרה ע"ה
ר' אליהו טובלי זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב סיון יהודה כהן בן רינה ז"ל
כג סיון רבי אליהו בן שלוש זצ"ל
צפורה אלבאז בת חנה ז"ל
כד סיון סולטנה עוליאל בת פרחה ז"ל
פרחה לוי ז"ל
ציון סיסו בן לאה ז"ל
דליה נומה בת חנה ע"ה
כו סיון מימון לוי בן פרחה ז"ל
סטה אסולין בת נחלה ז"ל
שמואל אלבז בן ז'ורז'ט ז"ל
יעקב ציון הרוש ז"ל >> עמוד הנצחה <<
עמרם שוקרון בן חנה ז"ל
כז סיון תמר שניאור בת מסעודה ז"ל
כח סיון סטה כהן לבית סיבוני ז"ל >>עמוד הנצחה <<
פוני תמר (נחמני) בת יהושע וחנה
ל סיון טוראי שלום וידל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רפאל הרוש בן רבקה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
א בתמוז מסעודה הרוש בת זוהרה ז"ל
ג בתמוז רינה שוקרון בת סולטנה ע"ה
ד בתמוז זוהרה אלמוזנינו בת מסעודה ז"ל
רבקה טובלי בת אסתר ז"ל >>עמוד הנצחה <<
ה בתמוז שמחה לוי בת טנה ז"ל
ז בתמוז רפאל זיני בן אסתר ז"ל
ח בתמוז שמעון דהאן בן פרחה ז"ל
 אליהו אפריאט בן פריסאידה ז"ל
סוליקה בן יעיש בת רבקה  ז"ל
י בתמוז נחמני רחמים בן יהושע וחנה ז"ל
יא בתמוז אברהם שוקרון בן זוהרה ז"ל
טוראי אלישע שרביט ז"ל >>עמוד הנצחה<<
יג בתמוז אליהו טפירו בן חנה ז"ל
ז'ורז'ט בת פרחה פינטו ע"ה
יד בתמוז בנימין אביטבול בן בר זוהרא ז"ל
מוניק בת שמשה ז"ל
רחל אביטבול בת בדה ז"ל
טו בתמוז שמואל ממן ז"ל
טז בתמוז אסתר מאיוסט בת בידה ז"ל
יז בתמוז מרים סודרי בת זוהרה ז"ל
שרה כהן בת גרסיה ז"ל
יח בתמוז יצחק סבוני בן רחל ז"ל
יט בתמוז אבא כהן בן סוליקה ז"ל
טוראי שלמה סויסה ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רבי יהושע זיכרי זצ"ל
כב בתמוז  הגאון רבי רפאל משה אלבאז זצוק"ל >> עמוד הנצחה  <<
כג בתמוז אהרון בן הרוש ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כה בתמוז אבא אפריאט בן זוהרה ז"ל >>עמוד הנצחה <<
כו בתמוז רבקה אזולאי בת חנה ז"ל
מרדכי אלבאז בן זוהרה ז"ל >> עמוד הנצחה<<
אסולין ימנה בת יעקב ופרחה ז"ל
כז בתמוז פנינה נחמני בת רחל ז"ל
שמואל בלילתי בן רחל ז"ל
הרה"ג המלאך רפאל מאמאן זצ"ל >> עמוד הנצחה<<
מיכאל חמו ז"ל בן דולי תחי'
כח בתמוז רחל אזולאי בת רינה ז"ל
ב באב עזיזה כהן בת מסעודה ז"ל
יהודה הרוש בן מזל טוב ז"ל
מטילדה זוהרה סודרי לבית שניאור ז"ל
ג באב אבא אפריאט בן זוהר ז"ל
ד' באב יצחק לוי ז"ל >> עמוד הנצחה <<
עמרם דהאן ז"ל
אליעזר נחמני בן חנה ז"ל
ח באב פנחס מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה <<
שמואל אפריאט ז"ל >> עמוד הנצחה<<
יא באב ריינה אוליאל לבית אלבז ז"ל
יב  באב שמואל אטיאס בן רחל ז"ל
בידה חמו בת עישה ז"ל
יג באב חנה לוטטי בת סטה ז"ל
מרים מרינט בנוז בת יקוט ז"ל
יד באב יהודה סיסו בן בידה ז"ל
עמרם אביטבול בן זוהרה ז"ל
רפאל מאיוסט בן רחל ז"ל
טו באב בידה סיסו בת פרחה ז"ל
ר' משה טובלי בן אסתר זצ"ל >> עמוד הנצחה  <<
יהודה עמרם כהן בן רוזה ז"ל
יז באב שלום אפרת אפריאט ז"ל >>עמוד הנצחה <<
זוהרה שוקרון בת מקנין ז"ל
אברהם כהן ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יח באב ידידיה איטאח בן זוהרה ז"ל
רחמים יהודה אלבאז בת צפורה ז"ל
כ באב פרחה לוי בת אסתר ז"ל
מימון עמרם וידל בן סולטנה ז"ל
יוסף סודרי בן סולטנה ז"ל
כא באב חנה אבוטבול בת אסתר ז"ל
סוליקה תורג'מן ז"ל
כב באב חסיבה אלמוזנינו בת מרים ז"ל
כג באב שלום כהן בן רבקה ז"ל
כד באב בצלאל זיני בן תמר ז"ל
יוסף בן שימול בן סתרייא ז"ל
כה באב לירון שלמה שרביט בן פרחיה ז"ל
כו באב וידאל שוקרון בן גרציה ז"ל
נחמני יוסף בן יהושע וחנה ז"ל
כז באב מכלוף חמו ז"ל בן סטי תחי'
פריסיאדה אפריאט בת ג'מילה ז"ל
כט באב לאה שרביט בת אסתר ז"ל
ל באב מכלוף זיני בן רינה ז"ל
שלמה שוקרון בן מסעודה ז"ל
תמר דהן בת זוהרה ז"ל
חיים מנחם ביטן בן זוהרה ז"ל
ב אלול מרים אלבאז בת דונה ז"ל
שמואל חמו ז"ל
ג אלול שלמה לוי בן רבקה ז"ל
ד אלול חנה רובידה אביטבול בת שמחה ז"ל >> עמוד הנצחה << 
ה אלול עזיזה אטיאס בת פרחה ז"ל
רב"ט משה אבוטבול-סחראווי ז"ל >>עמוד הנצחה<<
רבקה בקי אפרתי בת אסתר ז"ל
ו אלול רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זצ"ל
אברהם שניאור בן תמר ז"ל
ז אלול רבי חיים אליהו אברהם שיטרית זצ"ל
יקוט אלבז בת סלטנה ז"ל
ח אלול זוהרה חמו בת אסתר ז"ל
יא אלול משה עמרם אביטבול בן רבקה ז"ל >> עמוד הנצחה <<
יהושע עובדיה בן ימנה ז"ל
יב אלול יהודה בן שמואל בן עליזה ז"ל
יד אלול בדה לוי בת מסעודה ז"ל
רפאל טובול בן עזיזה ז"ל
שלמה שיטרית בן עזיזה ז"ל
רינה בת גרציה אוליאל ז"ל
טו אלול מכלוף בן יעיש – בן עישה ז"ל
חנה אלבאז בת יקוט ז"ל
יעקב וידל בן חנה ז"ל
יז אלול זוהרה ממן בת סולטנה ע"ה
יט אלול שרה דבורה כהן לבית חמו ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כ אלול ימנה עובדיה בנוז בת אביגייל ז"ל
יוסף שרביט בן לאה ז"ל
יוסף ריבוח בן קלרה ז"ל
כא אלול רבי משה בן חמו זצ"ל
יקוט פוני בת זוהרה ז"ל
אסתר טובלי לבית מויאל ז"ל >> עמוד הנצחה  <<
כב אלול מרדכי איטח בן אסתר ז"ל >> עמוד הנצחה <<
כג אלול יקוט שטרית בת אסתר ז"ל
אהרון אלבז בן שמחה ז"ל
כד אלול אסתר זיני בת רינה ז"ל
בידה תורג'מן בת פרחה ז"ל
כה אלול רבי שאול ישועה אביטבול זצ"ל >> עמוד הנצחה  << 
חסיבה צרויה לבית רובן ז"ל >>עמוד הנצחה<<
כו אלול רב"ט רפאל-בן-עזרא וידל ז"ל >>עמוד הנצחה<<
מרים זיני בת מסעודה ז"ל
סבא דמשפטים רבי אבא אלבאז זצוק"ל  >> עמוד הנצחה  <<
כ"ט אלול זהרה סבח לבית אלבז ז"ל >> עמוד הנצחה <<