%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-80-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99-title-0-ch-7-frame-44351
ר' משה טובלי זצ"ל

ר' משה טובלי זצ"ל היה מדי שנה ובכל חג חנוכה , עורך ומדפיס את סדר הדלקת הנרות לחג ,לשם שמיים ולהנצחת מנהגי קהילת צפרו . היום , 7 שנים לאחר מותו בסיעתא בדשמייא הכוללת טכנולוגיה, ר' משה טובלי עדיין מחלק דפים לכל בני הקהילה ,לכל דורש מכל מקום בעולם , תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים .

לחצו כאן בכדי להוריד את קובץ סדר הדלקת הנרות