ביום חמישי הקרוב י"א באדר (9 למרץ ) בשעה 17:00 יתכנסו בבית הכנסת קהילת צפרו באשדוד לערוך "סדר מחצית השקל " כמנהג קהילת צפרו . בני קהילת צפרו וקהל המתפללים מוזמן .

מהו סדר מחצית השקל ? 

ביום תענית אסתר נהגו לתת צדקה "זכר מחצית השקל" עבור כל אחד מבני הבית , בשיעור של מחצית המטבע הנהוג במדינה, דהיינו חצי שקל. וטוב ליתן שלוש מטבעות של חצי ש"ח כנגד שלוש פעמים שנאמרה "תרומה" בפרשת הציווי על מחצית השקל (שמות ל', י"א- ט"ז) והטעם לתת מחצית השקל , הוא משום שכתוב בתורה "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם" כשבית המקדש היה קיים , יש מצווה מן התורה שכל איש מישראל ייתן מחצית השקל בחודש אדר בכל שנה ושנה לבית המקדש. עכשיו שאין לנו את בית המקדש , נהגו לתת "זכר למחצית השקל " לצדקה לעניים או ללומדי תורה ונהגו לקיים מצווה זו בתענית אסתר. וביום זה ישנם שלשה דברים : צום , קול , וממון (כל אחד בגימטריה 136). צום – הוא תענית , קול- תפילה , ממון – הוא הצדקה .